Od 18 grudnia obowiązują nowe ograniczenia w ruchu pomiędzy Francją a Wielką Brytanią. Aby przekroczyć granicę należy przedstawić do kontroli negatywny wynik testu wykonanego do 24 godzin przed wjazdem, należy także wykazać i udokumentować ważny powód podróży oraz zarejestrować swój tranzyt lub pobyt we Francji.

Rejestracji można dokonać na wskazanych stronach internetowych. Elektronicznie można także wypełnić oświadczenie wymagane przez francuskie służby sanitarne.

Jako podróż z ważnego powodu traktowany jest wjazd lub tranzyt przez Francję:

- Obywateli Francji wraz z małżonkami, partnerami PACS, konkubentami  i dziećmi;
- Obywateli państw Unii Europejskiej (oraz państw z nimi zrównanych) wraz z małżonkami, partnerami PACS, konkubentami i dziećmi, mających podstawowe miejsce stałego zamieszkania we Francji lub przejeżdżających przez Francję do podstawowego miejsca stałego pobytu w innym kraju Unii Europejskiej lub z nim zrównanym;
- Pracowników sektora transportu lądowego, morskiego oraz lotniczego oraz  świadczących usługi transportowe, w tym kierowców wszelkich pojazdów transportu towarów przeznaczonych do użytku w kraju oraz przejeżdżających tranzytem, lub podróżujących jako pasażer w celu powrotu do bazy początkowej.
- Obywateli krajów trzecich posiadających kartę pobytu lub wizę długoterminową francuską lub wspólnotową oraz podstawowe miejsce stałego zamieszkania we Francji;
- Obywateli brytyjskich oraz członków ich rodzin korzystających z postanowień umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, urzędników brytyjskich wykonujących swoje zadania, osób pracujących w  policji granicznej i służbie celnej, personelu Eurotunnelu (zwłaszcza dla zadań związanych z jego utrzymaniem, wykorzystaniem i bezpieczeństwem) oraz instalacji międzyrynkowych.
- Obywateli państw trzecich legitymujących się wizą długoterminową z tytułu przemieszczenia lub łączenia rodzin uchodźców, uprawnionych do ochrony uzupełniającej oraz bezpaństwowców;
- Zagranicznego personelu medycznego lub naukowego prowadzącego działania w związku z walką z pandemią COVID-19 oraz ich małżonków, partnerów PACS oraz konkubentów po udowodnieniu wspólnego zamieszkiwania oraz ich dzieci;
- Zagranicznego personelu medycznego lub naukowego zatrudnionego w charakterze stażystów;
- Obywateli państw trzecich posiadających wizę długoterminową - Passeport Talent oraz ich małżonków, partnerów PACS oraz konkubentów po udowodnieniu wspólnego zamieszkiwania oraz ich dzieci; 
- Studentów zapisanych na kursy języka francuskiego jako języka obcego (FLE) poprzedzające podjęcie studiów wyższych lub zapisani na egzaminy ustne na francuskich uczelniach wyższych na rok 2021-2022; Naukowców i nauczycieli (w tym asystenci językowi) przenoszących się do Francji na zaproszenie laboratorium naukowego, w celu podjęcia działań wymagających ich osobistej obecności oraz ich małżonków, partnerów PACS oraz konkubentów po udowodnieniu wspólnego zamieszkiwania oraz ich dzieci;
- Obcokrajowców wykonujących funkcje w misji dyplomatycznej lub konsularnej, lub organizacji międzynarodowej mającej siedzibę lub biuro we Francji, oraz ich małżonków i dzieci;
- Podróżnych w tranzycie krótszym niż 24 godziny w strefie międzynarodowej lotniska.

Spodziewane są wzmożone kontrole podczas nowych zasad wjazdu i przejazdu przez Francję. Obywatelom polskim zamieszkałym na stałe lub czasowo w Wielkiej Brytanii, polskie MSZ zaleca podróżowanie do Polski drogą lotniczą lub promową do portów w Belgii i Holandii.

Podróżni przybywający z Wielkiej Brytanii, których celem podróży jest Francja będą kierowani na kwarantannę. Negatywny wynik testu antygenowego lub PCR wykonanego po 48 godzinach od rozpoczęcia kwarantanny powoduje jej zakończenie.

Od 4 grudnia wszystkie osoby zaszczepione podróżujące do Francji z krajów spoza UE mają obowiązek okazania negatywnego testu PCR lub antygenowego wykonanego 24 lub 48 godzin przed kontrolą w zależności od kraju z jakiego podróżują do Francji.

Wyjątek stanowią następujące państwa: Andora, Islandia, Lichtenstein, Monako, Norwegia, Szwajcaria. Osoby niezaszczepione (powyżej 12 roku życia) muszą okazać negatywny test PCR lub antygenowy, wykonany 24 godziny przed kontrolą. 

Osoby podróżujące z Polski do Francji muszą okazać negatywny wynik testu (PCR albo antygenowy) wykonanego do 24 godzin przed podróżą, przetłumaczony na język angielski lub zaświadczenie o szczepieniu lub zaświadczenie, że w okresie od 6 miesięcy do 11 dni wcześniej przechodziły chorobę (przetłumaczone na język angielski).

Dzieci w wieku 12-18 lat, podróżujące z krajów członkowskich UE, przy wjeździe do Francji podlegają tym samym wymogom co osoby dorosłe. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z wykonywania testu PCR lub antygenowego.

Od 1 lipca przy podróżach wewnątrz Unii Europejskiej honorowane są paszporty sanitarne. We Francji paszport sanitarny jest wymagany w kawiarniach, w restauracjach,
w centrach handlowych, w kinach i muzeach, w szpitalach i w domach starości oraz opieki społeczno-zdrowotnej. Paszporty wymagane są także przy podróżach lotniczych, pociągami lub autokarami na długie dystanse (międzyregionalne) - w tym przypadku negatywny test PCR lub antygenowy nie może przekraczać 24 godzin.
 
Kontrole sanitarne nie dotyczą kierowców w transporcie drogowym, pracowników transgranicznych, mieszkańców obszarów przygranicznych w promieniu 30 km od ich miejsca zamieszkania nie przekraczając czasu pobytu 24 godzin.