W związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez Kreml za państwo nieprzyjazne, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej.

W związku z obowiązującym w Moskwie, obwodzie moskiewskim i obwodzie woroneskim reżimem operacji kontrterrorystycznej wprowadzonych zostało szereg ograniczeń dla obywateli np. możliwość przeprowadzenia rewizji osobistej, przeszukania auta prywatnego i mieszkania, zakaz organizacji imprez masowych, wyłączenia łączności internetowej i telefonicznej, zmiany w funkcjonowaniu transportu publicznego, zwłaszcza w kierunkach na południe od Moskwy.

Biorąc pod uwagę napiętą sytuacją wewnętrzną w Federacji Rosyjskiej, polskie MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie zgromadzeń, przemieszczania się, ograniczenie wszelkiej aktywności w sferze publicznej do niezbędnego minimum, a także podporządkowanie się wytycznym rosyjskich służb bezpieczeństwa i porządku publicznego.

MSZ zwraca także uwagę na zawieszenie bezpośrednich połączeń lotniczych między Polską i Rosją oraz bardzo ograniczone możliwości podróży do Polski, brak lub niezwykle ograniczony dostęp do środków finansowych ulokowanych w Polsce (np. brak możliwości posługiwania się polskimi kartami płatniczymi), a także działania miejscowych służb, jak arbitralne zatrzymania, przeszukiwania telefonów komórkowych oraz potencjalne uniemożliwienie wyjazdu z Rosji w przypadku posiadania podwójnego obywatelstwa.

Obywatele RP posiadający również obywatelstwo rosyjskie są traktowani w świetle rosyjskiego prawa wyłącznie jako obywatele Federacji Rosyjskiej. W obecnych warunkach, gdy władze rosyjskie ogłosiły mobilizację do wojska dla swoich obywateli, powyższe może dotyczyć również osób z podwójnym obywatelstwem.

Ze względu na znacznie zredukowaną liczebność personelu dyplomatyczno-konsularnego RP w Rosji możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim jest bardzo ograniczona. W razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji, ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa.

Zawsze należy nosić przy sobie dokumenty: paszport i kartę migracyjną.

W Federacji Rosyjskiej obowiązuje całkowity zakaz fotografowania obiektów związanych z bezpieczeństwem państwa, w tym np. komisariatów policji, lotnisk, obiektów wojskowych i innych urzędów państwowych. Służby mogą pociągnąć do odpowiedzialności karnej osobę, która złamie ten zakaz. 

MZS zaleca śledzenie komunikatów na stronie Ministerstwa oraz na stronach placówek polskich w Rosji oraz zgłaszanie swojego pobytu w systemie „Odyseusz”.

Obywatelom RP pozostającym na terytorium Federacji Rosyjskiej zaleca się opuszczenie jej terytorium dostępnymi środkami komercyjnymi i prywatnymi.